Trang chủ Đơn vị hành chính Phòng Tham mưu – Hành chính

Phòng Tham mưu – Hành chính

T6, 09/10/2020
Trung tá Vũ ngọc Anh

Trưởng phòng

Thượng tá Hoàng Công Chức

Phó trưởng phòng

Lịch sử hình thành: Thành lập ngày 20/12/1950.

Tên đơn vị: Phòng Tham mưu – Hành chính.

Thông tin liên hệ: Phòng Tham mưu – Hành chính/Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Chức năng, nhiệm vụ

           Chức năng:

Phòng TMHC là đơn vị trực thuộc Bệnh viện Quân y 103, là cơ quan của Bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Bệnh viện và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện, thực hiện các chức năng tham mưu, tổng hợp và hành chính.

           Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình đồng thời tham mưu, đề xuất giúp Thủ trưởng Bệnh viện chỉ đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bệnh viện tổ chức hoạt động thực hiện nhiệm vụ theo đúng điều lệnh quân đội, chế độ công tác, quy chế làm việc của bệnh viện.

2. Là đầu mối giúp Thủ trưởng Bệnh viện giải quyết mối quan hệ công tác với cấp trên, giữa các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và với các cơ quan, đơn vị ngoài Bệnh viện.

3. Thông báo truyền đạt chỉ thị, mệnh lệnh, ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bệnh viện theo chức năng, nhiệm vụ đến các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

4. Giúp Thủ trưởng Bệnh viện duy trì kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện kế hoạch công tác, chế độ quy định, quy chế làm việc của Bệnh viện. Duy trì, đôn đốc và kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, điều lệ của quân đội, các chế độ quy định của Học viện và Bệnh viện.

5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương án sẵn sàng chiến đấu; thực hiện chế độ tuần tra canh gác đảm bảo an toàn Bệnh viện; cùng với Học viện Quân y phối hợp với cơ quan Quân sự, Công an và chính quyền địa phương tham gia quản lý đảm bảo an toàn địa bàn đóng quân.

Tổ chức huấn luyện quân sự cho các đối tượng theo chương trình quy định, luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông.

6. Giúp Thủ trưởng Bệnh viện soạn thảo một số công văn, tài liệu, thông báo, báo cáo chung; kiểm soát các văn bản của Bệnh viện và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo đúng thể thức quy định.

7. Tiếp nhận, phân loại công văn tài liệu, văn kiện của cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội gửi đến trình Thủ trưởng bệnh viện, chuyển các công văn tài liệu đến cơ quan, đơn vị để giải quyết theo chỉ đạo của Thủ trưởng bệnh viện; tổ chức theo dõi, đôn đốc thực hiện và quản lý lưu trữ các loại văn bản theo quy định.

8. Phối hợp các cơ quan liên quan bảo đảm, quản lý vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, sinh hoạt của Thủ trưởng Bệnh viện theo đúng chế độ quy định.

9. Sẵn sàng nhận, thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng Bệnh viện giao.

Thành tích

– Năm 2015: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

– Nhiều năm đơn vị được khen thưởng trong các phong trào thi đua khác nhau./.


Dịch vụ thiết kế website wordpress