Trang chủ Đơn vị hành chính Phòng Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng

T6, 09/10/2020

ThS Bùi Quang Thịnh

Trưởng phòng

I. Tên đơn vị: Phòng Điều dưỡng

II. Lịch sử hình thành: 23 – 9 – 1992

– Năm 1995 sáp nhập vào ban Y vụ.

– Ngày 19/5/1999 thành lập ban Y tá Điều dưỡng thuộc Phòng KHTH.

– Tháng 6/2006 theo Quyết định số 1066/QĐ – HVQY, thành lập phòng Y tá Điều dưỡng trực thuộc Ban Giám đốc Bệnh viện.

– Tháng 9 năm 2017, theo Quyết định 1441/QĐ-TM ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, gọi là phòng Điều dưỡng trực thuộc Ban Giám đốc Bệnh viện.

III. Thông tin liên hệ: Phòng Điều dưỡng/Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

     Email: phongdieuduongbvqy103@gmail.com        

IV. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng

     Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện, có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác điều dưỡng trong bệnh viện.

* Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

3. Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

4. Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

5. Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

6. Phối hợp với cơ quan phụ trách nhân sự trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

7. Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

8. Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

9. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

V. Thành tích

– 02 lần đạt Đơn vị Quyết thắng (2011, 2015)

– 01 Thầy thuốc Ưu tú

– Nhiều bằng khen, giấy khen


Dịch vụ thiết kế website wordpress