Phòng Chính trị

T6, 09/10/2020

 

Đại tá Nguyễn Trung Thực

Chủ nhiệm Chính trị

Trung tá Ngô Duy Hợp

Phó Chủ nhiệm Chính trị

 

Tên đơn vị: PHÒNG CHÍNH TRỊ

I. Lịch sử hình thành: Thành lập ngày 19/5/1958.

          Tổ công tác đảng, công tác chính trị (tiền thân của Ban Chính trị) thành lập ngày 20/12/1949.

          Ban Chính trị (tiền thân của Phòng Chính trị) thành lập ngày 19/5/1958.

          Ngày 21/8/2006, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 140/2006/QĐ – BQP về tổ chức biên chế của Bệnh viện 103, Ban Chính trị được nâng cấp thành Phòng Chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thông tin liên hệ:    Phòng Chính trị/Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

II. Chức năng, nhiệm vụ

  1. 1. Chức năng

          Phòng Chính trị đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong Bệnh viện, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phó Giám đốc – Bí thư Đảng ủy Bệnh viện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Chính trị Học viện.

          Nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của trên, đặc điểm tình hình, nhiệm vụ và kế hoạch công tác của Bệnh viện, đề xuất với Đảng uỷ, Phó Giám đốc – Bí thư Đảng ủy Bệnh viện chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành CTĐ, CTCT trong Bệnh viện.

          Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Chính trị Học viện; nghị quyết của Đảng ủy, chỉ đạo của Phó Giám đốc – Bí thư Đảng ủy Bệnh viện và mệnh lệnh của Giám đốc Bệnh viện để xây dựng kế hoạch CTĐ, CTCT và tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện.

  1. 2. Nhiệm vụ

          Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Bệnh viện giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của Đảng, dân tộc, Quân đội, nhiệm vụ của Bệnh viện để mọi quân nhân, CNVQP, LĐHĐ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác nghiêm minh, phẩm chất đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh, sắn sàng nhận và hoàn thành  mọi nhiệm vụ.

           Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các đảng bộ, chi bộ TSVM, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ vững đoàn kết thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với đơn vị”. Xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và cơ bản lâu dài của Bệnh viện. Đề xuất về tổ chức biên chế Phòng Chính trị Bệnh viện.

           Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vịtrong Bệnh viện chủ động và kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch, nắm chắc chất lượng chính trị nội bộ, bảo đảm cho đơn vị luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm quy chế đối ngoại quân sự, đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi hoạt động của Bệnh viện.

           Phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Tiến hành công tác tuyên truyền đặc biệt.

           Nghiên cứu đề xuất với cấp trên về chế độ chính sách có liên quan đến Quân đội, hậu phương quân đội và hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách hiện hành bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng.

           Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các tổ chức quẩn chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội.

           Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng kinh phí, vật tư, phương tiện công tác đảng, công tác chính trị. Xây dựng Phòng Chính trị vững mạnh toàn diện.

III. Tổ chức lực lượng

          Phòng Chính trị gồm các bộ phận:

          Ban Chủ nhiệm: Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị.

          Ban Cán bộ.

          Ban Tổ chức.

          Ban Tuyên huấn.

          Ban Bảo vệ An ninh – Dân vận.

          Trợ lý ngành: Kế hoạch tổng hợp, Công đoàn – Phụ nữ, Thanh niên.

IV. Thành tích nổi bật

          01 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

          05 lần đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

          Được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa và Học viện Quân y.


Dịch vụ thiết kế website wordpress