Ban Tài chính

T6, 09/10/2020

Trung tá Đinh Hải Ninh

Trưởng ban

3/CN Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Hành chính trưởng

Tên đơn vị: Ban Tài chính

Lịch sử hình thành: Thành lập ngày 20 tháng 7 năm 1965.

Thông tin liên hệ: Ban Tài chính – Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 069.566.732

1. Chức năng

Ban Tài chính của Bệnh viện Quân y 103 là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc mà trực tiếp là Giám đốc bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Tham mưu cho Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động của bệnh viện.

Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính – kế toán.

2. Nhiệm vụ

2.1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện, lập dự toán thu – chi ngân sách hàng năm (bao gồm ngân sách Quốc phòng, ngân sách Nhà nước, các hoạt động có thu) và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2.2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lí chặt chẽ việc thu viện phí, BHYT và các hoạt động có thu khác theo quy định.

2.3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

2.4. Tham gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện;

2.5. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

2.6. Định kì thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách, quyết toán thu chi BHXH – BHYT, báo cáo thu chi hoạt động có thu, kiểm kê tài sản, kho.. báo cáo các cơ quan chủ quản theo quy định.

2.7. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng chế độ quy định của pháp luật.

2.8. Tổng hợp tình hình số liệu tài chính cụ thể, phân tích đánh giá kết quả hoạt động tài chính của bệnh viện.

3. Thành tích:

– 3 lần đạt Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

– Nhiều Bằng khen, Giấy khen.


Dịch vụ thiết kế website wordpress