Trang chủ Đơn vị hành chính Ban Quản lý chất lượng Bệnh viện

Ban Quản lý chất lượng Bệnh viện

T2, 08/11/2021

ThS.BS La Quang Hổ

Phụ trách Trưởng ban QLCL Bệnh viện

 

Tên đơn vị: Ban Quản lý chất lượng Bệnh viện

 

Lịch sử hình thành: Ngày 08/4/2021 Bệnh viện Quân y 103 đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ và ra mắt Ban quản lý chất lượng Bệnh viện.

 

Thông tin liên hệ: Ban Quản lý chất lượng Bệnh viện/Bệnh viện Quân y 103, số 261, Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

 1. Ban QLCLBV là bộ phận trực thuộc Ban Giám đốc Bệnh viện, hoạt động và làm việc dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện.
 2. Ban QLCL Bệnh viện có chức năng tư vấn thường xuyên cho Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về các hoạt động liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.

Nhiệm vụ:

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng Bệnh viện và an toàn người bệnh, cụ thể:

 • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án, kế hoạch bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các cơ quan, đơn vị.
 • Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.
 • Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng Bệnh viện. Phối hợp với Ban công nghệ thông tin tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện.
 • Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.
 • Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của Bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.
 • Thực hiện đánh giá độc lập việc tuân thủ các quy trình, quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.
 • Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

 

Đồng chí Thiếu tướng GS TS Trần Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý chất lượng bệnh viện

Thiếu tá La Quang Hổ, phụ trách trưởng Ban QLCL phát biểu trong Hội nghị Giao nhiệm vụ, ra mắt Ban Quản lý chất lượng bệnh viện

 


Dịch vụ thiết kế website wordpress