Trang chủ Đơn vị hành chính Ban Khoa học Quân sự

Ban Khoa học Quân sự

T6, 09/10/2020
Ts. Lê Đình Tuân

Phụ trách Trưởng Ban

Tên đơn vị: Ban Khoa Học Quân sự

Lịch sử hình thành: Thành lập ngày 12/08/2018

Thông tin liên hệ: Ban Khoa học Quân sự, Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

  Email: bankhoahocquansu103@gmail.com       

Chức năng, nhiệm vụ

           Chức năng:

Tham mưu giúp việc cho Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, tiến hành nghiên cứu, và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực đào tạo, điều trị; hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực khoa học công nghệ. Tổ chức điều hành công tác nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Bệnh viện theo đúng quy định của Quân đội, luật pháp của Nhà Nước và thông lệ quốc tế.

            Nhiệm vụ:

– Tham mưu và trình Giám đốc ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của đơn vị.

– Lập kế hoạch trình Giám đốc quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong điều trị. Đầu mối xúc tiến đề xuất, phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học.

– Chủ trì việc hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ tham mưu cho Ban Giám đốc về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học. Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, bộ, ngành và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học. Tư vấn, chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về y dược phục vụ nhiệm vụ đào tạo, điều trị của Bệnh viện theo Luật Khoa học và Công nghệ.

– Thực hiện quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được giao nhiệm vụ theo quy định hiện hành. Thống kê theo dõi, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, và chấm điểm công tác nghiên cứu khoa học của các đơn vị trực thuộc Bệnh viện.

– Hỗ trợ các đơn vị công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí trong nước và Quốc tế uy tín

– Tổ chức hoạt động của hội đồng khoa học, hội đồng đạo đức Bệnh viện xét duyệt các nghiên cứu khoa học, thử nghiệm lâm sàng.

Các đề tài quản lý

           – Cấp Học viện: 250 đề tài

           – Cấp Bộ, thành phố: 12 đề tài

           – Thử nghiệm lâm sàng: 20 đề tài

Công bố quốc tế: 108 bài báo trên tạp chí ISI/Scopus, trong đó có 69 bài báo do cán bộ nhân viên của Bệnh viện Quân y 103 là tác giả chính/corresponding.

Thành tích

1. Danh hiệu thi đua

Năm  Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2020 Đơn vị tiên tiến Số 5654/QĐ-HVQY ngày 17/12/2020 của Chính ủy HVQY

 

2. Hình thức khen thưởng

 

Năm Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2020 Giấy khen Số 1971/QĐ-BVQY103 ngày 17/9/2020 của Giám đốc BVQY 103
2020 Giấy khen Số 2764/QĐ-BVQY103 ngày 29/12/2020 của Giám đốc BVQY 103

Dịch vụ thiết kế website wordpress